ČESKÁ REPUBLIKA

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Zoetis Česká republika, s.r.o., se sídlem na adrese 14. října 642/17, 150 00 Praha 5-Smíchov (dále jen „Zoetis“, „my“, „nás“, „náš“ apod.), uveřejňuje tyto zásady ochrany osobních údajů s cílem popsat své postupy související s osobními údaji, které zpracovává během svých online interakcí se subjekty údajů. Společnost Zoetis je správcem zpracovávaných osobních údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme následující osobní údaje. Jedná se o informace, které identifikují osobu nebo se k identifikovatelné osobě (tj. k našim zákazníkům nebo jiným obchodním partnerům) vztahují:

 • Kontaktní a identifikační údaje (např. jméno, korespondenční adresa, e-mail a telefonní číslo, profesní označení, průkazy)
 • Údaje o nákupu (stav objednávky a historie nákupů)

Jak osobní údaje shromažďujeme

 • Osobní údaje shromažďujeme během našich online interakcí, a to ve chvíli, kdy s námi přicházíte do styku při nákupu zboží nebo při další komunikaci, jako je přihlášení k odběru newsletteru nebo účast v dotazníku.

Výše uvedené interakce označujeme jako „služby“.

Osobní údaje zpracováváme, abychom vám tyto služby mohli poskytovat. Neuvedete-li požadované údaje, je možné, že vám služby nebudeme moci poskytnout. Zpřístupníte-li nám nebo našim poskytovatelům služeb v souvislosti se službami osobní údaje jiných osob, potvrzujete, že máte pravomoc tak učinit, a souhlasíte s tím, že budeme s údaji nakládat v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Proč osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme z následujících oprávněných obchodních důvodů:

Účel

Popis

Právní základ

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky včetně vytvoření a správy vašeho účtu; dokončení vaší registrace; ověření vašich údajů; správa řízení dodavatelského řetězce, dotazů a stížností; poskytování příslušných zákaznických služeb

 • Plnění smlouvy
 • Soulad s právními povinnostmi
 • Oprávněný zájem

Marketing a propagace

Zasílání newsletterů a/nebo jiných konkrétních marketingových e-mailů (např. zasílání a
nabízení marketingových materiálů, e-mailová reklama, zasílání marketingových materiálů e-mailem)

 • Souhlas
 • Plnění smlouvy
 • Oprávněný zájem

 

Soulad s právními požadavky

Soulad s platnými právními předpisy, včetně správy smluv, hlášení nežádoucích účinků, náležité péče v oblasti boje proti korupci a souladu s právními postupy; řešení podnětů podaných orgány veřejné moci a státní správy; dodržování pravidel národní bezpečnosti a prosazování práva; prosazování našich obchodních podmínek; ochrana našeho provozu; pro potřeby sledování podvodů a bezpečnosti; s cílem dodržovat právní a regulační povinnosti

 • Plnění smlouvy
 • Soulad s právními povinnostmi
 • Oprávněný zájem

Osobní údaje můžeme agregovat a/nebo anonymizovat, čímž ztrácejí status osobních údajů. Tím vytváříme údaje pro vlastní potřebu, které pro jakékoli účely používáme nebo zpřístupňujeme, protože už neslouží k identifikaci vás nebo jakékoli jiné osoby.

Proč můžeme zpřístupnit osobní údaje

Osobní údaje můžeme zpřístupnit z následujících důvodů:

 • Pobočky společnosti Zoetis: Osobní údaje můžeme zpřístupnit našim pobočkám za účely uvedenými v těchto zásadách ochrany osobních údajů.
 • Poskytovatelé služeb: Osobní údaje můžeme zpřístupnit svým poradcům, distributorům, výrobcům a dalším třetím stranám, které nám poskytují služby, jako je poskytování webového hostingu a správy a zpracování dat.
 • Partneři z řad třetích stran Osobní údaje zpřístupňujeme dalším společnostem, které jsou našimi partnery v oblasti marketingu nebo distribuce nebo licenčními partnery.

Osobní údaje sdílíme za účelem souladu s platnými právními a správními předpisy; za účelem spolupráce s orgány veřejné moci a státní správy a pro prosazování práva; z dalších právních důvodů (jako je prosazování našich obchodních podmínek a ochrana našich práv, soukromí, bezpečnosti nebo vlastnictví, jakož i prosazování obchodních podmínek a ochrana práv, soukromí, bezpečnosti nebo vlastnictví týkající se našich poboček, vás nebo dalších subjektů); a v souvislosti s nákupními nebo obchodními transakcemi (vaše osobní údaje zpřístupňujeme nebo předáváme třetí straně v případě jakékoli reorganizace, fúze, prodeje, zřízení společného podniku, postoupení práva, postoupení vlastnictví nebo převodu celku nebo části našeho podniku, aktiv nebo cenných papírů, a to i v případě úpadku nebo podobného řízení).

Mezinárodní předávání osobních údajů 

Vaše osobní údaje mohou být uloženy a zpracovávány v jakékoli zemi, v níž se nacházejí naše zařízení nebo v níž spolupracujeme se třetími stranami poskytujícími služby. Využíváním služeb jste srozuměni s tím, že vaše údaje mohou být předávány do jiné země, než je země vašeho trvalého pobytu, jejíž pravidla ochrany dat se mohou lišit od těch ve vaší zemi, a to včetně Spojených států amerických.

Některé země, které nejsou součástí Evropského hospodářského prostoru (EHP), uznává Evropská komise jako země, které poskytují přiměřenou úroveň ochranu dat podle standardů EHP. Patří mezi ně Andorra, Argentina, Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, Japonsko, Jersey, Kanada, Korejská republika, Nový Zéland, ostrov Jersey, Ostrov Man, Spojené království, Švýcarsko a Uruguay (seznam a další informace v anglickém jazyce na adrese  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en).  Pro předávání z EHP do zemí, které podle Evropské komise neposkytují dostatečnou úroveň ochrany, jsme zavedli přiměřená opatření, jako jsou standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí za účelem ochrany vašich osobních údajů. Pokud si přejete zaslat kopii těchto opatření, kontaktujte nás podle pokynů v oddílu „Kontakt“ níže.

 

Používání souborů cookies a jiných technologií 

Další informace o tom, jak používáme soubory cookies, naleznete na stránce „Zásady používání souborů cookies“.

 

Možnosti ochrany osobních údajů

Od společnosti Zoetis a třetích stran spolupracujících se společností Zoetis můžete odebírat opakované informační či propagační e-maily. Umožňujeme vám zvolit si, jak budeme s vašimi osobními údaji nakládat při jejich používání a zpřístupňování pro marketingové účely.  E-maily související s marketingem můžete přestat odebírat.  Pokud od nás již nechcete automaticky dostávat e-maily související s marketingem, můžete je přestat odebírat tak, že v e-mailu nebo newsletteru kliknete na odkaz Odhlásit odběr.

Váš požadavek vyřídíme v rozumné lhůtě.  Upozorňujeme, že i přes odhlášení odběru našich e-mailů souvisejících s marketingem vám budeme nadále zasílat důležité administrativní zprávy, jejichž odběr není možné odhlásit.

Jak osobní údaje chráníme

Snažíme se používat rozumná organizační, technická a administrativní opatření s cílem chránit vaše osobní údaje v rámci naší organizace. Pokud máte důvod si myslet, že vaše interakce s námi již není bezpečná, kontaktujte nás neprodleně v souladu s oddílem „Kontakt“ níže.

Využívání služeb dětmi

Tyto internetové stránky necílí na osoby mladší osmnácti (18) let a my jejich osobní údaje vědomě nezpracováváme.

Internetové stránky třetích stran

Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na soukromí, informace nebo jiné postupy třetích stran, ani na internetové stránky a služby, které třetí strany provozují a na něž tato internetová stránka odkazuje, a společnost Zoetis za ně nenese odpovědnost. Odkaz na našich internetových stránkách neznamená, že společnost Zoetis nebo naše pobočky danou stránku či službu doporučují.

Citlivé osobní údaje

Pokud o to nepožádáme, nezasílejte a nezpřístupňujte nám prostřednictvím internetových stránek ani jinak žádné citlivé osobní údaje (např. informace týkající se rasového nebo etnického původu, politických názorů, náboženského vyznání či jiného přesvědčení, zdraví, biometrických údajů nebo genetických vlastností, trestní minulosti nebo členství v odborech).

Doba uchovávání

Osobní údaje uchováváme po nezbytnou dobu nebo dobu povolenou vzhledem k účelu či účelům, kvůli nimž byly údaje získány, a v souladu s platným právem.  Kritéria užívaná ke stanovení doby uchovávání zahrnují: 

 • délku období, během něhož jsme s vámi ve styku a poskytujeme vám služby, 
 • otázku, zda se na nás vztahuje nějaká právní povinnost (některé zákony např. vyžadují, abychom uchovávali záznamy o některých transakcích po určitou dobu, než je můžeme smazat), 
 • otázku, zda je uchovávání vhodné vzhledem k našemu právnímu postavení (např. vzhledem k promlčecím lhůtám, soudním sporům nebo regulačním vyšetřováním).

Nastavení a přístup

Chcete-li požádat o přístup k osobním údajům nebo o jejich úpravu, opravu, aktualizaci, zadržení, omezení nebo vymazání, vznést námitku proti zpracování osobních údajů nebo se od něj odhlásit či požádat o zaslání kopie vašich osobních údajů, abyste je mohli předat jiné společnosti (v rozsahu práv, která podle platného práva máte), kontaktujte nás na e-mailové adrese infovet.cz@zoetis.com nebo privacy@zoetis.com či prostřednictvím dopisu na obchodní adresu infovet.cz@zoetis.com, případně aktualizujte své údaje po přihlášení do svého účtu, pokud je to možné. Na váš požadavek odpovíme v souladu s platným právem.

Podávání stížností

Máte právo podat stížnost kontrolnímu orgánu. Zpravidla můžete za tímto účelem kontaktovat kontrolní orgán v místě vašeho bydliště či pracoviště nebo v místě údajného porušení právního předpisu. Kontaktní údaje pro místní kontrolní orgán: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27,170 00 Praha 7, Česká republika, posta@uoou.cz. Kontaktovat můžete též vedoucí dozorový úřad společnosti Zoetis na adrese https://www.dataprotection.ie/.

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů  

Oddíl „Aktualizace“ na konci tohoto dokumentu informuje o datu poslední změny.  Všechny změny jsou platné okamžikem umístění změněného dokumentu na tyto internetové stránky. 

Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na adrese infovet.cz@zoetis.com nebo privacy@zoetis.com.

 

Aktualizace: Březen 2022

KONTAKTUJTE NÁS

Zoetis

Náměstí 14. října 642/17
150 00  Praha 5

Tel.:257 101 111
Fax: 257 101 101